ALGEMENE VOORWAARDEN


  1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool Funk-R Entertainment

1.2 Dansschool Funk-R Entertainment is een eenmanszaak en is gevestigd op de Ukkelstraat 2H, 5628TE in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55975909. Dansschool Funk-R Entertainment wordt hierna ook aangeduid als “Funk-R”.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 55975909

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Funk-R werkzaam zijn en/of zijn geweest.

1.5 Funk-R heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.6 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Funk-R en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

  1. Inschrijvingen

2.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.

2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op een gratis proefles.

2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook te allen tijde door de ouders worden ondertekend.

2.5 Bij de inschrijving verstrekt Funk-R een machtiging voor het starten van een automatische incasso.

2.6 Bij inschrijving vóór de 15e van de maand wordt er een deelincasso uitgevoerd.

2.7 De vakantiedata zullen altijd hetzelfde zijn als de schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie. De data zijn terug te vinden op de website www.funkrentertainment.com

2.8 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in bespreking met de eigenaar van Funk-R.

  1. Betalingen en contributie

3.1 Betaling van het contributiegeld zal door Funk-R omstreeks de 1e van de maand worden afgeschreven.

3.2 Contante betaling is niet mogelijk.

3.3 De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website onder het menu tarieven.

3.4 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.

3.5 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Funk-R daartoe aanleiding geeft, is Funk-R bevoegd de lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al het geen het lid aan Funk-R uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Funk-R is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.

Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Funk-R stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

4.2 Door het ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes.

Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de directie van Funk-R.

4.3 Funk-R sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 Funk-R is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

4.5 Indien Funk-R om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Funk-R wordt uitbetaald.

4.6 Funk-R is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.

4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

4.8 Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen.

Dit geld niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

 

  1. Lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is ondertekend.

5.2 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.

5.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Funk-R zal in rekening worden gebracht.

5.4 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

5.5 De danszaal dient betreden te worden met binnen schoeisel

5.6 Huisdieren zijn te allen tijden verboden.

 

  1. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Funk-R niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

6.3 Funk-R is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in de lestijden aan te voeren.

Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website.

Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie.

Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

 

  1. Beëindigen lidmaatschap

7.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

7.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschiedden voor de 25e van de maand.

 

  1. Geldigheid recht

8.1 Op iedere overeenkomst met Funk-R is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Eindhoven, locatie Eindhoven.

 

  1. Overige bepalingen

9.1 Funk-R kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen.

9.2 Het is het lid verboden om wat tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.

Bij overtreding van dit verbod is het lid een vergoeding verschuldigd aan Funk-R van minimaal 450 euro per overtreding.

9.3 Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de dansschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie van Funk-R.

Deze toestemming kan altijd, zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken.

9.4 Het lid dient zich te onthouden van misdragingen.

9.5 Het lid dient aanwijzingen van Funk-R op te volgen. Het staat Funk-R vrij tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden.

Dansschool Funk-R Entertainment